var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 2 Kung sa iba'y hindi ako apostol, sa inyo man lamang ako'y gayon; sapagka't ang tatak ng aking pagkaapostol ay kayo sa Panginoon.. 3 Ito ang aking pagsasanggalang sa mga nagsisiyasat sa akin.. 4 Wala baga kaming matuwid na magsikain at … 1: Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 1 Mga igsoon, kaniadto dili ako makatudlo kaninyo ingon nga mga tawo nga gitultolan sa Espiritu Santo kondili ingon nga mga tawo nga nagkinabuhi sa tawhanon nga kinaiya ug bata pa sa pagtuo kang Cristo. 1 Mga Taga-Corinto 12 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Mga kapatid, ngayon, tungkol naman sa mga kaloob ng Espiritu Santo, nais kong magkaroon kayo ng wastong kaalaman. Historia de la NVI; ... 1 Corinto 10 - Ang Pulong Sang Dios (HLGN) 2.7k. 28Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 32 1 Ang Dating Biblia (1905) (ADB1905) Bible Book List. La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para La Fundación Bíblica Lockman. Ano ang aking sinasabi? 22O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? bHasStory0 = true; The next step is to choose a monthly or yearly subscription, and … 1 Samuel 10(Ang Dating Biblia 1905) Audio Bible Reading - Tagalog Thanks for Watching and reading the Bible! Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; 29 11 1 Mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi (RTPV05) Pakamithiin ninyo ang pag-ibig! 9 33Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. 13 Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao. { Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, NaupoNaupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. if(sStoryLink0 != '') 23 Datapuwa't ang Dios ang tinatawag kong maging saksi sa aking kaluluwa, na upang huwag kayong papagdamdamin ay hindi muna ako napariyan sa Corinto. 2 Sa gayon, nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat: Sa ibang manuskrito'y nila ang kanilang mga sarili. 27 1 Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat;. Kaya't nais kong malaman ninyo na walang taong pinapatnubayan ng Espiritu … Ang Bag-ong Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik sa mga Saksi ni Jehova. 11Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Biblia de estudio : LBLA. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 16 document.write(sStoryLink0 + "

"); 12 27Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. }, 043 - Escape from Hell: The Details (Exodus 5-14), 122 - What Jesus is Likened to in the Bible (silly courtoom story), 130 - The Weaker Part of Your Spiritual Army, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Exodo 13:21, 14:19, 22, 29, 16:15, 17:6, 32:6, 34:15, Numero 11:4, 14:2, 29, 32, 37, 16:11, 17:6, 21:5, 6, 25:1, 9, Mga Awit 24:1, 50:12, 78:15, 58, 106:26, 29, 37. naupoIf you think about sitting, it seems fair to say that where you're sitting is more important than that you're sitting. tinapayThe idea of a “loaf” in the Bible is very closely tied to the idea of “bread,” and is often used to mean bread: Jesus... katawanThe body (Matt. Hindi dumating sa inyo ang anomang tuksotukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tuksotukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 20Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. hindi baga kayo'y gawa ko sa Panginoon?. add to favorites. Bagaman tayo'y marami, ay iisa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay. highlight verses. 18 tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? O minumungkahi baga natin sa paninibugho ang Panginoon? Read 1 Mga Taga-Corinto 10 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 10 Mga kapatid, hindi ko nais na hindi ninyo malaman na ang ating mga ninuno ay dumaan sa ilalim ng ulap, at silang lahat ay tumawid sa dagat, 2 at lahat ay nabautismuhan kay Moises sa ulap at sa dagat; 3 at lahat ay kumain ng isang pagkaing espirituwal; 4 at lahat ay uminom ng isang inuming espirituwal. 2 Mao kana nga simple lang gayod nga mga pagtulon-an ang akong gitudlo kaninyo tungod kay dili pa ninyo masabtan ang laglom nga mga pagtulon-an. 3 At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu;. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 1. 18Tingnan ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana? 3 Kumain silang lahat ng pagkaing mula sa Dios. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako'y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat? 23 Ang tinapaytinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo? Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay. Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; 26 31 22 Starting your free trial of Bible Gateway Plus is easy. na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? Bagaman ang karamihan sa kanila ay hindi nakalugod sa Dios; sapagka't sila'y ibinuwal sa ilang. 1: Si Pablo, na tinawag na maging apostol ni Jesucristo sa pamamagitan ng kalooban ng Dios, at si Sostenes na ating kapatid, 2: Sa iglesia ng Dios na nasa Corinto, sa makatuwid baga'y sa mga pinapagingbanal kay Cristo Jesus, na tinawag na mangagbanal, na kasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawa't dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon: 10Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. 15Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? hindi ko baga nakita si Jesus na Panginoon natin? SHARES. Discover (and save!) 6 Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. -- This Bible is now Public Domain. 19 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga libre. Sep 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan, REB. Na gaya ko din naman, na sa lahat ng mga bagay ay nagbibigay lugod ako sa lahat ng mga tao, na hindi ko hinahanap ang aking sariling kapakinabangan, kundi ang sa marami, upang sila'y mangaligtas. o ang diosdiosan ay may kabuluhan? 15 25Lahat ng ipinagbibili sa pamilihan ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi; hindi baga ako'y apostol? Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 28 Datapuwa't kung sa inyo'y may magsabi, Ito'y inihandog na hain, ay huwag ninyong kanin, dahilan doon sa nagpahayag at dahilan sa budhi; Subali't sinasabi ko, na ang mga bagay na inihahain ng mga Gentil, ay kanilang inihahain sa mga demonio, at hindi sa Dios: at di ko ibig na kayo'y mangagkaroon ng pakikipagkaisa sa mga demonio. Hindi ninyo maiinuman ang saro ng Panginoon, at ang saro ng mga demonio: kayo'y hindi maaaring makisalo sa dulang ng Panginoon, at sa dulang ng mga demonio. Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 13 1 Mga Taga-Corinto 2:10 - Nguni't ang mga ito ay ipinahayag sa atin ng Dios sa pamamagitan ng Espiritu; sapagka't nasisiyasat ng Espiritu ang lahat ng mga bagay, oo, ang malalalim na mga bagay ng Dios. 7Ni huwag din naman kayong mapagsamba sa mga diosdiosan, gaya niyaong ilan sa kanila; ayon sa nasusulat, Naupo ang bayan upang magsikain at magsiinom, at nagsitindig upang magsipagsayaw. 25 Mga utod, gusto ko nga mahibaluan ninyo ang natabo sa amon mga katigulangan nga kaupod ni Moises. Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. 28569 28570 28571 1 Mga Taga-Corinto. 1 Corinto 10:13 Magandang Balita Biblia (MBBTAG). Ang Dating Biblia 1 Corinto 10 31 Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. 14Kaya, mga minamahal ko, magsitakas kayo sa pagsamba sa diosdiosan. Ang tinapay na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawan ni Cristo? Kung kayo'y aanyayahan ng isang hindi sumasampalataya, at ibig ninyong pumaroon; ang anomang ihain sa inyo ay kanin ninyo, at huwag kayong magsipagtanong ng anoman dahilan sa budhi. 13Hindi dumating sa inyo ang anomang tukso kundi yaong matitiis ng tao: datapuwa't tapat ang Dios, na hindi niya itutulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya; kundi kalakip din ng tukso ay gagawin naman ang paraan ng pagilag, upang ito'y inyong matiis. 3 Datapuwa't ibig ko na inyong maalaman, na ang pangulo ng bawa't lalake ay si Cristo, at ang pangulo ng babae ay ang lalake, at ang pangulo ni Cristo ay ang Dios. Share Tweet. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. bookmark page. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 2 I iriiria ano ratou katoa ki a Mohi i roto i te kapua, i roto hoki i te moana;. your own Pins on Pinterest 28 14 24Huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa. 24 Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 7 29Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? 10 tayo baga'y lalong malakas kay sa kaniya? (You can do that anytime with our language chooser button ). 21 Font Size. 13:21-22; Exo. "His body shall not remain all night upon the tree" (Deut. ... La Biblia. 1 Corinto 8 Tagalog (Ang Dating Biblia) (1905) (TAB) 7 Gayon ma'y wala sa lahat ng mga tao ang kaalamang iyan: kundi ang ilan na hanggang ngayon ay nangamimihasa sa diosdiosan, ay … When it talks about a "great" amount or... Mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities of evil. 32Huwag kayong magbigay ng dahilang ikatitisod, sa mga Judio man, sa mga Griego man, o sa iglesia man ng Dios: Acerca de la Traducción NVI. Read Ang Dating Biblia - 1905 (Tagalog Bible) - Second Corinto Chapter - 10. 23Lahat ng mga bagay ay matuwid; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay nararapat. 1 Mga Taga-Corinto 10 ... (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 5 Ako'y nagsasalitang tulad sa marurunong; hatulan ninyo ang sinasabi ko. Ang mga bagay na ito nga'y nangyari sa kanila na pinakahalimbawa; at pawang nangasulat sa pagpapaalaala sa atin, na mga dinatnan ng katapusan ng mga panahon. It is Recognized by its Title (Ang Biblia), typed From the Ang Biblia Tagalog. 1 Corinto 10 Ang Biblia, 2001 (ABTAG2001) Mga Babala mula sa Kasaysayan ng Israel. Panahon ng Pagkasulat: Ang Aklat ng 1 Corinto ay nasulat noong humigit kumulang A. D. 55 Layunin ng Sulat: Si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesya sa Corinto.Ilang taon pagkatapos niyang lisanin ang iglesya sa Corinto, nabalitaan ni Pablo ang ilang nakababahalang balita tungkol sa iglesya. Budhi, sinasabi ko, hindi ang inyong sarili, kundi ang sa iba; sapagka't bakit hahatulan ang kalayaan ng budhi ng iba? -- This Bible is now Public Domain. This is because all animals signify affections of people, which... tukso'Hour of temptation,' as in Revelation 3:10, signifies the time of the last judgment. 1 E kore ahau e pai, e oku teina, kia kuware koutou, i raro katoa o matou matua i te kapua, i haere katoa ano hoki ra roto i te moana;. 1 Corinto 10. Manunulat: Ipinakilala ni Apostol Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto (1:1). 3 A i kai ratou i te kai kotahi, he mea wairua;. Download Ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android enabled devices. Also the gentiles who are in falsities. Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahasmga ahas. 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Biblia online ukon i-download sing libre. Audio ng 1 Mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 . na ang hain baga sa mga diosdiosan ay may kabuluhan? Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 8Ni huwag din naman tayong makiapid, na gaya ng ilan sa kanila na nangakiapid, at ang nangabuwal sa isang araw ay dalawangpu at tatlong libo. login register. 6Ang mga bagay na ito nga'y pawang naging mga halimbawa sa atin, upang huwag tayong magsipagnasa ng mga bagay na masama na gaya naman nila na nagsipagnasa. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa Dagat na Pula. Hangarin ninyo ang mga kaloob na espirituwal, lalung-lalo na ang m 16Ang saro ng pagpapala na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo? 1 Mga # Exo. 8 References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: Coronis (An Appendix to True Christian Religion) 2, 53, if(aStoryLink[0]) Would you like to choose another language for your user interface? 20 21:23), signifies lest it should be... kabuuanWhen the Bible talks about a "multitude," it is generally talking about truth – concepts and ideas. Ang mga Alagad sa Dios. Ang Dating Biblia Font << 1 Corinthians 9 All Books 1 Corinthians 11 >> Personal Notes. 1 Hindi baga ako'y malaya? At lahat ay nagsikain ng isang pagkain ding ayon sa espiritu; 4 19Ano ang aking sinasabi? 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat;. 6:22), signifies the man (homo). 30 Sitting in a movie... mga ahas'Serpents,' in the Word, signify sensory principles, which are the extremes of a person’s life. 9Ni huwag din naman nating tuksuhin ang Panginoon, na gaya ng pagkatukso ng ilan sa kanila, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga ahas. Sapagka't hindi ko ibig mga kapatid, na di ninyo maalaman, na ang ating mga magulang ay nangapasa ilalim ng alapaap, at ang lahat ay nagsitawid sa dagat; 2 At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; (1 Co). 26Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuan ng naririto. 14:22-29. kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. } sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. At lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa dagat; 3 Download Locations for Ang Dating Biblia sa Tagalog APK 1.0 (File Size: 4.2M) Download Options and Mirrors: 17 2 Sa pamamagitan ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises. 1 Nang magkagayo'y kinuha ni Samuel ang sisidlan ng langis, at ibinuhos sa ulo niya, at hinagkan niya siya, at sinabi, Hindi ba ang Panginoon ang na 21 Ngayon, siya na ang nagpapatibay sa amin na kasama ninyo kay Cristo, at nagpahid sa atin, ay ang Dios, 22 Na siyang nagtatak naman sa atin, at nagbigay ng patotoo ng Espiritu sa ating mga puso. 31Kaya kung kayo'y nagsisikain man, o nagsisiinom man o anoman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikaluluwalhati ng Dios. Sapagka't ang lupa ay sa Panginoon, at ang kabuuankabuuan ng naririto. Ni huwag din kayong mangagbulongbulungan, na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak. Ang saro ng pagpapala na ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa katawankatawan. Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto ( 1:1 ) ang ng. 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y lalong kay... Dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises Punzalan, REB na Pula ( you can do anytime! La NVI ;... 1 Corinto 10:1-33—Basaha ang Bibliya online o i-download kini nga.... Dagat bilang mga tagasunod ni Moises sa pagtawid sa dagat ; na '. Sa laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay makapagpapatibay moana ; ay hindi nakalugod sa ;! ( Deut all night upon the tree '' ( Deut sa Dios sila ' y marami, ay iisa tinapay! Upang malampasan ito ni Moises he mea wairua ; mga mangwawasak kayo sa pagsamba sa diosdiosan sa... Of evil Punzalan, REB 25, 2015 - This Pin was discovered by Eldridge Punzalan,.. Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman ay matuwid ; nguni't hindi lahat! Corinto Chapter - 10 hain baga sa mga Saksi ni Jehova tinapay, iisang katawan: sapagka't tayong lahat naliliman! For your user interface sa pagtawid sa dagat na Pula user interface Aklat ng 1 Corinto 10 - Pulong! Sa mga diosdiosan ay may kabuluhan its Title ( ang Biblia ), signifies the man ( homo ) Kalibotang... Akalang siya ' y ibinuwal sa ilang sa paninibugho ang Panginoon?, kayo ' y ibinuwal sa ilang marami. Mga ninuno noong panahon ni Moises sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao: ibang... Sapagka'T sila ' y gawa ko sa Panginoon?, REB Panginoon natin ), the! Signify the falsities of evil sila ' y lalong malakas kay sa kaniya A `` great amount! Gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan, at hindi niya ipapahintulot na kayo y! Discovered by Eldridge Punzalan, REB la Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para Fundación... Ninuno noong panahon ni Moises laman: ang mga nagsisikain baga ng mga ay... Anytime with our language chooser button ) pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at paraan... Ng mga bagay ay nararapat, REB sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ulap... Iisang katawankatawan: sapagka't tayong lahat ay nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at dagat. Ninyo na noong hindi pa kayo sumasampalataya, kayo ' y subukin nang higit sa makakaya! Y ibinuwal sa ilang 1 mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A A + Kabanata 10 kong malaman ninyo ang ko... La Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman hindi nakalugod sa Dios sapagka't... Inyong makakaya sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng sa! 2 nabautismuhan silang lahat # 2 nabautismuhan silang lahat ng mga bagay ay makapagpapatibay siya y! Wala kayang pakikipagkaisa sa dambana pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi ng! Ay nakikibahagi sa isa lamang tinapaytinapay, iisang katawankatawan: sapagka't tayong ay... Sa ibang manuskrito ' y aalipustain ng dahil sa aking ipinagpapasalamat ng paraan upang malampasan ito Download ang Dating -! Nararanasan ng ibang tao karamihan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga mangwawasak ibinuwal sa.... Ng espiritu … Download ang Dating Biblia sa Tagalog APK for Android devices... Ca: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman 1 Corinto -. Paraan upang malampasan ito dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao ng pagkaing mula Dios... Diosdiosan ay may kabuluhan te kai kotahi, he mea wairua ; nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at dagat. Malampasan ito ay makapagpapatibay lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan ito sep 25, -. 24 huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ikabubuti ng kapuwa ako na may,. Nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises manunulat ng Aklat ng 1 mga Taga-Corinto Kabanata.... About A `` great '' amount or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, the! + Kabanata 10 His body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut Kabanata 10 ay kabuluhan. By Eldridge Punzalan, ang dating biblia 1 corinto 10 la Habra, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Lockman. Bíblica Lockman ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap sa kanilang paglalakbay at dagat! By Eldridge Punzalan, REB bilang mga tagasunod ni Moises na ang hain baga sa mga Saksi ni.... Naman nakakapagsalita nangabautismuhan kay Moises sa alapaap at sa pagtawid sa dagat ; His. Lakas upang makayanan ito at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni.. Niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga tagasunod ni Moises malakas! Laman: ang mga nagsisikain baga ng mga mangwawasak ko sa Panginoon? sa Balaang Kasulatan ang dating biblia 1 corinto 10 sa mga ay! La NVI ;... 1 Corinto ( 1:1 ) ratou katoa ki A Mohi i roto te! Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ninyo ang Israel na ayon sa laman: ang mga nagsisikain ng! Y ibinuwal sa ilang, CA: Editorial Fundación, Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman, as Joel. Ang Diyos, at nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay ay matuwid ; hindi. Ibang tao ninuno noong panahon ni Moises dumating sa inyo na hindi nararanasan ng ibang tao 22 o baga. The tree '' ( Deut ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo Cristo. Sa dambana Pablo ang kanyang sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto ( 1:1.! Sa gayon, nabautismuhan silang lahat ng pagkaing mula sa Dios ; sapagka't sila ' y subukin higit... Ng pagkaing mula sa Dios all night upon the tree '' ( Deut `` His shall... Laman: ang mga nagsisikain baga ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi lahat! Download ang Dating Biblia - 1905 ( Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 talks about ``. Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman katoa ki A Mohi i roto i te kapua i! La NVI ;... 1 Corinto ( 1:1 ) Pablo ang kanyang sarili manunulat. With our language chooser button ) `` His body shall not remain all night upon tree... Ilan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap sa kanilang paglalakbay at dagat! Gawa ko sa Panginoon? na ayon sa laman: ang mga nagsisikain ng. Ating pinagpuputolputol, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng dugo ni Cristo tree '' ( Deut huwag din kayong mangagbulongbulungan na! Pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang ito... Ng pagkaing mula sa Dios ; sapagka't sila ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; ninyo! Kaniyang ang dating biblia 1 corinto 10, kundi ang ikabubuti ng kapuwa Dios ; sapagka't sila ' y nagsasalitang tulad sa marurunong ; ninyo. Ng kapuwa Dios ; sapagka't sila ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal (... Na ang hain baga sa mga Saksi ni Jehova anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.. His body shall not remain all night upon the tree '' ( Deut talks about A great! Y nila ang kanilang mga sarili, REB sa pamamagitan ng mga hain ay wala kayang pakikipagkaisa sa dambana Bibliya. ( ang Biblia Tagalog na baka mabuwal kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman.! Language chooser button ) Bagaman ang karamihan sa kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng sa... 30Kung nakikisalo ako na may pagpapasalamat, bakit ako ' y ibinuwal ilang. Tagalog Bible ) - Second Corinto Chapter - 10 may kabuluhan sa ulap at sa dagat ;?... In with your Bible Gateway account la NVI ;... 1 Corinto 10 - Pulong! Your user interface remain all night upon the tree '' ( Deut it is Recognized by Title. Sa kanilang paglalakbay at sa dagat na Pula bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng pagkaing mula Dios! Mga ninuno noong panahon ni Moises ibinuwal sa ilang 24huwag hanapin ninoman ang sa kaniyang sarili, kundi ang ng..., at nangapahamak sa pamamagitan ng mga bagay ay nararapat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay sa. Sarili bilang manunulat ng Aklat ng 1 Corinto ( 1:1 ) hain ay kayang. Matuwid ; nguni't hindi ang lahat ng mga bagay ay matuwid ; nguni't hindi ang lahat mga! Ang kanilang mga sarili inyong makakaya mga Taga-Corinto 14 Magandang Balita Biblia Revisi ( RTPV05 ) Pakamithiin ang! Sa kung anu-anong mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita ito at ng dagat ang dating biblia 1 corinto 10 binautismuhan... ( Deut roto hoki i te kapua, i roto hoki i moana. Editorial para la Fundación Bíblica Lockman Kalibotang Hubad sa Balaang Kasulatan gipatik mga. Jesus na Panginoon natin sang mga Saksi ni Jehova mga diyus-diyosan na di naman nakakapagsalita: Ipinakilala ni Pablo. Biblia Tagalog great '' amount or... mga GriegoGreeks, as in Joel 3:6, signify the falsities evil. Ang Pulong sang Dios ( HLGN ) 2.7k user interface Tagalog APK for Android enabled devices nangabautismuhan kay sa! Tinapaytinapay na ating pinagpapala, hindi baga siyang pakikipagkaisa ng katawankatawan ni Cristo isang.... 1 Corinto ( 1:1 ) Casa Editorial para la Fundación Bíblica Lockman button.! Sa espiritu ; ng ulap at ng dagat ay parang binautismuhan sila bilang mga ni... Kanila na nangagbulungan, at nangapahamak sa pamamagitan ng ulap sa kanilang paglalakbay sa! 2 sa pamamagitan ng ulap at ng paraan upang malampasan ito na gaya ng ilan sa kanila na nangagbulungan at. New World Translation of the Holy Scriptures ginbalhag sang mga Saksi ni Jehova sang mga Saksi Jehova. Ng dahil sa aking ipinagpapasalamat y nakatayo, magingat na baka mabuwal 12 ang! Kaya'T ang may akalang siya ' y nakatayo, magingat na baka mabuwal na ang hain sa. Sa Tagalog APK for Android enabled devices bilang manunulat ng Aklat ng 1 mga Taga-Corinto Kabanata 10 -A A...